این برنامه به مناسبت دهمین سالگرد رحلت مرحوم حاج احمد زمردیان توسط شبکه استان فارس تهیه و پخش شده است. در این مستند به شرح زندگانی ایشان، مصاحبه و نزدیکان و معرفی کتب ایشان پرداخته شده است.