آن طفل که سال قبل دنیا آمــــد             در عرصه این جهان چو بنیا آمد

گویا که شد او امیر بر ملک جهان                     این درجه ز لطف حق چه زیبا آمد

در سال هزارو سیصد و شصت و هشت              هنگام تولدش جهان روشن گشت

بس شاد شدیم تا که افتاد به راه             تا چشم بهم زدیم  یک سال گذشت

این طفل امیر و یک امیر دیگر                         باشد ز همه امیر دنیا بهتر

آن است امیر مومنان  بعد از او                        این طفل بود زهر امیری برتر

آنکس که امیر مومنان است علیست                    فرزند ز زادگان او جمله ولیست

لیکن علی دگر که او را نوه ایست                     نامش چو امیر درجه اکنون طفلیست

نام پدرش چو احمد از نام رسول                       مردیست شریف جمله دارند قبول

هم مادر او سعیده از سعد است                         هم تیز بود پدر بزرگش مقبول

او راست دو مادر بزرگِ دیگر                        هردو چو بهم دو روح درهر پیکر

نیکو رخ و نیکو منش و نیک خِصال                  هر یک بُوَد آن از یک دیگر بهتر

یک نکته بگویم آن بُوَد از اسرار                       مارا نبود در این جهان هیچ قرار

آن چیز که ماند این اثرها باشد              تبریک تولّدی  که می گوید ” زار “