زنده یاد احمد زمردیان در سال 1363 عکسی که در سمت راست وجود دارد را از خود گرفتند و شعر حاضر را نیز در وصف خود سرودند.